กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16864588_740295396131429_2505450958062449376_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย