กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16864729_740295302798105_5941416577169558856_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย