กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16865106_740295402798095_5724117652626679756_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย