กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

17990941_775649412596027_2335471541483545489_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย