กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

18010162_775649432596025_6912137462167249742_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย