กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

18033947_775649462596022_4132868698411257684_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย