กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

18058225_775649445929357_119154457428279686_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย