กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

18118653_775649429262692_1565111465605859425_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย