กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

18767766_824480591046242_7425922754600000737_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย