กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20294568_824481167712851_2143648485227299999_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย