กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20294574_824481284379506_6732577134924420589_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย