กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20374601_824480757712892_5932133445948348629_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย