กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20374665_824480507712917_8733604805848617816_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย