กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20374730_824480994379535_6486636283045258780_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย