กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20375965_824480717712896_9060485436508055219_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย