กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20429602_824480031046298_2963106635036047107_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย