กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20429649_824480311046270_5350314776010942557_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย