กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20429774_824481091046192_89544179348945949_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย