กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20429968_824481641046137_9023833699646331663_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย