กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20430075_824481371046164_4361966663369359515_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย