กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20430161_824481541046147_5377661008263352645_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย