กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20431193_824480027712965_2130680261349662704_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย