กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20431210_824480411046260_8256372450050573854_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย