กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20431646_824481051046196_3657930065121035267_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย