กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20476294_824482527712715_6204113995216205234_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย