กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20476317_824480247712943_471112661399009476_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย