กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20479493_824480561046245_4116195746821017623_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย