กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20479572_824480364379598_8423211815890387981_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย