กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20479958_824480104379624_7071576219482050201_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย