กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20525237_824479974379637_2029886452164131329_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย