กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20525737_824481901046111_3576785396694928070_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย