กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20525901_824480941046207_1373355902603599352_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย