กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

1913224_1538435259765574_5146696643426752985_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย