กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

10854353_1538435679765532_942847615997533040_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย