กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

10959932_1538434863098947_4786101680093311031_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย