กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

10980172_1538434836432283_3600123148832346347_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย