กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

10983552_1538435113098922_1524980944204449980_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย