กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

10984204_1538435256432241_5888687629091296166_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย