กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย