กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย