กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นประธาน ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ (ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ภาพถ่าย และรายละเอียดการประชุมจาก พระมหาธิติ อนุภทฺโท เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ)รูปการประชุมความเสี่ยง กองวิชาการ

ปฎิทินกิจกรรม

เนื้อหาล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

Sharing

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

B2012_1 B2012_5

B2012_3 B2012_4

B2012_2 B2012_7

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย