กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แจ้งผลการดำเนินบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เนื้อหาข่าว

ส่วนงาน คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประชุมระบบเสี่ยง/แผ่น เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ให้ข้อมูล ผลการประเมิน
๑ . กองกลาง      พระมหาสาธิต สาธิโต
๒ . กองกิจการนิสิต    พระมหาประยูร โชติวโร
๓ . กองกิจการวิทยาเขต  พระทิพย์ สิริธมฺโม
๔ . กองคลังและทรัพย์สิน  นายฉัตรชัย บัวเกิด
๕ . กองนิติการ
๖ . กองแผนงาน  พระมหาพชรศรันย์ วิเชฏฺฐสมโณ
๗ . กองวิชาการ      พระมหาธิติ อนุภทฺโท
๘ . กองวิเทศสัมพันธ์  
๙ . กองสื่อสารองค์กร  พระครูพิศาลสรวุฒิ
๑๐ . สำนักงานประกันคุณภาพ  พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส
๑๑ . สำนักงานตรวจสอบภายใน  นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
๑๒ . สำนักงานพระสอนศีลธรรม      นายขวัญตระกูล พรหมเสนา
๑๓ . สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต
๑๔ . บัณฑิตวิทยาลัย    ดร.ประพันธ์ ศุภษร
๑๕ . คณะพุทธศาสตร์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโน
๑๖ . คณะครุศาสตร์    พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
๑๗ . คณะมนุษยศาสตร์    พระมหาวิฑูรย์ ฐานงฺกโร
๑๘ . คณะสังคมศาสตร์  ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
๑๙ . สถาบันภาษา    พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
๒๐ . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
๒๑ . สถาบันวิปัสสนาธุระ  
๒๒ . สำนักทะเบียนและวัดผล  นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง
๒๗ . สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
๒๘ . สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ    พระมหาชำนาญ มหาชาโน
๓๒ . ศูนย์อาเซียนศึกษา    นางสาวอรเนตร บุญนาค
๓๐ . วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
๒๖ . วิทยาลัยพระธรรมทูต  
๒๓ . วิทยาเขตหนองคาย  นายชาญไชย พิมพ์คำ
๒๔ . วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
๒๕ . วิทยาเขตเชียงใหม่  
๒๙ . วิทยาเขตขอนแก่น    นางสาววราภรณ์
๓๑ . วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓๓ . วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๓๔ . วิทยาเขตแพร่  พระศักดา ฉนฺทโก
๓๕ . วิทยาเขตสุรินทร์    นายอิทธิพล จำนงรักษ์
๓๖ . วิทยาเขตพะเยา  
๓๗ . วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม      นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร
๓๘ . วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  
๓๙ . วิทยาลัยสงฆ์เลย    ดร.ธงชัย สิงอุดม
๔๐ . วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
๔๑ . วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
๔๒ . วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๔๓ . วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
๔๔ . วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
๔๕ . วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  
๔๖ . วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
๔๗ . วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ      นางสาวฐานิดา มั่นคง
๔๘ . วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
๔๙ . วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย