กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นประธาน ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ (ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ภาพถ่าย และรายละเอียดการประชุมจาก พระมหาธิติ อนุภทฺโท เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ)186524

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย