กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพระสอนศีลธรรม โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มาให้ KM เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ขอขอบคุณความอนุเคราะห์ภาพถ่าย จาก นายฤทธิไกร ยอดแก้ว และนายขวัญตระกูล พรหมเสนา) กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน10502217_422431291251176_7901615818110970617_n10858498_422431127917859_3718435843050292023_n  11015071_422431224584516_4830723465267190202_n 11042667_422431344584504_3778534248857830092_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย