กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน สถาบันภาษา

ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้กับส่วนงาน สถาบันภาษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และการเรียนรู้ร่วมกันในงานบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ด้วยความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)

14691_10204566991309149_1102084631643077794_n 10455672_10204566990669133_2369229025364980787_n
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย