กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

RM สัญจร ส่วนงาน คณะครุศาสตร์

ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้กับส่วนงาน คณะครุศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะในการระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน คณะครุศาสตร์ เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประจำส่วนงาน คณะครุศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อไป (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)11076227_429029053924733_3885447959775657504_n 11083889_429029040591401_5096846818589663400_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย