กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์

นอกจากการได้นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์ ยังได้แนวคิดดีดีในการพัฒนาในงานบริหารความเสี่ยง จาก ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว่าต้องมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้เกิดความที่เข้าใจที่ตรงกัน (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)11024719_430402143787424_5332196506204983522_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย