กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

RM สัญจร ส่วนงาน กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้แทนส่วนงานร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของส่วนงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กับคณะทำงานความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง มาแนะนำให้ข้อมูล ทั้งนี้ในส่วนของกองกิจการนิสิต ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงเดิม คือ การขาดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ชัดเจน และขาดการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างส่วนงานที่ดูแลนิสิตกับบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นเจ้าภาพความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ ในการประชุมมีพระมหาวิลัย สมาจาโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน คุณเกษม ประกอบดี หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติศาสนกิจ ร่วมให้ข้อมูลและการนี้สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำคำสั่ง คกก.บริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงานกองกิจการนิสิต โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธาน ซึ่งจะได้ประชุมและทำการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงส่วนงานเพิ่มเติมให้รอบด้านต่อไป(กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)10981512_432247536936218_2805844262034047085_n 11071601_432247540269551_7926433953289424885_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย