กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานประกันคุณภาพ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริอาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำส่วนงานสำนักงานประกันคุณภาพ ไว้ ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ ๑ ข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ปัจจัยที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้มีผลกระทบน้อยลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)10994607_435593443268294_4361277054276068920_n 11090331_435593439934961_7667112456049220569_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย