กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๓/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๓/๒๕๕๘ เพื่อสรุปความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนหอสมุดกลาง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ต่อไป (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)1513297_435995936561378_648988199161180385_n 1911796_435996053228033_6884266499318329909_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย